.
پنجشنبه 31 خرداد 1403.
|

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آب مقطر (2بار تقطیر) 1 لیتری

 

آب مقطر (2بار تقطیر) 2.5 لیتری

آب مقطر (2بار تقطیر) 20 لیتری

 

آریوکروم بلاک T

آلومینیوم(پودر)

آمونیاک 1 لیتری

آمونیاک 2.5 لیتری

آمونیاک 20 لیتری

آمونیوم استات

آمونیوم تیوسیانات