.
چهارشنبه 30 بهمن 1398.
|

مواد شیمیایی آموزشی

آب اکسیژنه(پراکسیدهیدروژن) 250میلی

آب برم(محلول برم) 30میلی

آب مقطر (2بار تقطیر) 250میلی

آسپرین

آلومینیوم اکسید

 

 

آلومینیوم سولفات(زاج سفید)

آلومینیوم کلراید

آلومینیوم(گرانول)

آمونیاک 250میلی

 

آمونیوم دی کرومات 250گرم


تور مجازی نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی